വർഗ്ഗം:സമുദ്രവിവരശേഖരണവും നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും

സമുദ്രത്തിന്റെ വിവിധ ഗുണങ്ങളെയും, ഘടകങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിരവധി സംവിധാനങ്ങളും, ഉപകരണങ്ങളും

"സമുദ്രവിവരശേഖരണവും നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും" എന്ന വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ 4 താളുകളുള്ളതിൽ 4 എണ്ണം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.