വർഗ്ഗം:ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾ പ്രത്യയശാസ്ത്രമനുസരിച്ച്

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 4 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 4 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.