വർഗ്ഗം:അർദ്ധചാലകവ്യവസായങ്ങൾ

അർദ്ധചാലക (സെമിക്കണ്ടക്ടർ) വ്യവസായങ്ങൾ

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപവർഗ്ഗം മാത്രമാണുള്ളത്.