വർച്ച്വൽ മെഷീൻ എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വേർ ആണ്. ഇവിടെ, ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റിയ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് വർച്ച്വൽ മെഷീന്റെ കടമ, ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റവുമായി സംവദിച്ച് യന്ത്രഭാഗങ്ങളെ അഥവാ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്‌വെയറിനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആവശ്യാനുസരണം ലഭ്യമാക്കുക, ഒരു കവചം പോലെ നിലനിന്നു കൊണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ അനാവശ്യ ഇടപെടലുകൾ നടത്താതെ നോക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വർച്ച്വൽ മെഷീൻ ചെയ്യുന്നത്. വർച്ച്വൽ മെഷീൻ അധിഷ്ഠിതമായ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ് ഭാഷകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഏതു തരം ഹാർഡ്‌വെയറിലും, ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റത്തെയോ, ഹാർഡ്‌വെയറിനെയോ കാണുന്നില്ല കാരണം ഇവ വിർച്ച്വൽ മെഷീനുമായി മാത്രമേ ബന്ധപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അതതു ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിനും ഹാർഡ്‌വെയറിനും വേണ്ടിയുള്ള വർച്ച്വൽ മെഷീനുകളുണ്ടെങ്കിൽ, ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റവും ഹാർഡ്‌വെയറും മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആപ്പ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ അപ്പോൾ മാറ്റിയെഴുതേണ്ടി വരുന്നില്ല.

വിർച്ച്വൽ മെഷീൻ അധിഷ്ഠിത പ്രോഗ്രാമിങ്ങ് ഭാഷകൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വെർച്ച്വൽ_മെഷീൻ&oldid=3091535" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്