വുഹാൻ നഗരത്തിന്റെ ചരിത്രം

ചൈനയിലെ ഹുബെ പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരമായ വുഹാൻ നഗരത്തിന് 3,500 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ചരിത്രമുണ്ട്. എർലിഗാംഗ് സംസ്കാരവുമായി‍‍ ബന്ധപ്പെട്ട പാൻ‌ലോങ്‌ചെംഗ് കാലഘട്ടത്തിലെ പുരാവസ്തു പ്രദേശത്തുനിന്ന് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, ഈ പ്രദേശം ഷാങ് രാജവംശം ഭരിക്കുമ്പോഴുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റേയും, ചു സംസ്ഥാനത്തിന്റേയും ഭാഗമായിരുന്നു. യാങ്‌സി നദിയുടെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ഒരു പ്രധാന തുറമുഖമായി ഈ പ്രദേശം പരിണമിച്ചു, 1926 ൽ ഹന്യാങ്, ഹാൻ‌കൗ, വുചാങ് എന്നീ നഗരങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വുഹാൻ നഗരമായി. 1927 മുതൽ 1937 വരെ ചെറിയകാലത്തേക്ക് വുഹാൻ ചൈനയുടെ തലസ്ഥാന നഗരമായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ഒരു പ്രധാന ഗതാഗത കേന്ദ്രമെന്ന നില കാരണം ആധുനിക വുഹാൻ 'ചൈനയുടെ പൊതുവഴി ' (九 省 通衢) എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഡസൻ കണക്കിന് റെയിൽ‌വേകളും റോഡുകളും എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേകളും നഗരത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും മറ്റ് പ്രധാന നഗരങ്ങളുമായി വുഹാനെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.