വിൽഫ്രെഡ് ബാക് ഹൗസ് അലക്സാണ്ടർ

വിൽഫ്രെഡ് ബാക് ഹൗസ് അലക്സാണ്ടർ (4 February 1885 – 8 December 1965) ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞനും എന്റമോളജിസ്റ്റും ആയിരുന്നു. ഹൊറേസ് അലക്സാണ്ടറുടെ സഹോദരനും ആയിരുന്നു.

1885ൽ സറയിൽ ആണു ജനനം.

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്തിരുത്തുക

  • J. Duncan Wood, Horace Alexander: Birds and Binoculars ISBN 1-85072-289-7
  • Bright Sparcs Biographical entry
  • Adams, J.K., 1966. Obituary. Wilfred Backhouse Alexander, 1885–1965. Ibis, 108 (2), pp. 288–289.
  • Lack, D., 1966. W. B. Alexander. Nature, 209 (5925), pp. 759–760.
  • Lack, D., Wilfred Backhouse Alexander 1885–1965. Oxford Ornithological Society Report for 1965, pp. 2–5.
  • Nicholson, E.M., 1966. Obituary. Wilfred Backhouse Alexander (1885–1965). British Birds, 59, pp. 125–128.
  • Serventy, D.L., 1967. Obituary W. B. Alexander, M.A. The Western Australian Naturalist, 10 (6), pp. 139–148.