വില്ലാർഡ് വാൻ ഓർമൻ ക്വൈൻ

ഒരു അമേരിക്കൻ തത്ത്വചിന്തകനാണ് വില്ലാർഡ് വാൻ ഓർമൻ ക്വൈൻ.

വില്ലാർഡ് വാൻ ഓർമൻ ക്വൈൻ
Willard Van Orman Quine
ജനനം(1908-06-25)ജൂൺ 25, 1908
Akron, Ohio
മരണംഡിസംബർ 25, 2000(2000-12-25) (പ്രായം 92)
Boston, Massachusetts
കാലഘട്ടം20th-century philosophy
പ്രദേശംWestern Philosophy
ചിന്താധാരAnalytic
പ്രധാന താത്പര്യങ്ങൾLogic, ontology, epistemology, philosophy of language, philosophy of mathematics, philosophy of science, set theory
ശ്രദ്ധേയമായ ആശയങ്ങൾNew Foundations, indeterminacy of translation, naturalized epistemology, ontological relativity, Quine's paradox, Duhem–Quine thesis, radical translation, confirmation holism, Quine–McCluskey algorithm

അവലംബംതിരുത്തുക