വിക്കിപീഡിയ സംവാദം:ശ്രദ്ധേയത (വെബ് ഉള്ളടക്കം)

Latest comment: 10 വർഷം മുമ്പ് by Vssun

മറ്റു വിശേഷശ്രദ്ധേയതാനയങ്ങളുടെ താളുകളെപ്പോലെ, ഇതും ഉപതാളാക്കിയാൽപ്പോരേ? അതായത് വിക്കിപീഡിയ:ശ്രദ്ധേയത/വെബ് ഉള്ളടക്കം എന്ന്? --Vssun (സംവാദം) 08:50, 16 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply[മറുപടി]

"ശ്രദ്ധേയത (വെബ് ഉള്ളടക്കം)" എന്ന പദ്ധതി താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.