വിക്കിപീഡിയ:ചിത്രങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശ അനുബന്ധങ്ങൾ/സ്വതന്ത്രമല്ലാത്തവ

പകർപ്പവകാശമുള്ള മീഡിയ പ്രമാണങ്ങൾ ചുരുക്കം ചില അവസരങ്ങളിൽ പരിമിതമായ രീതിയിൽ (ന്യായോപയോഗം സംബന്ധിച്ച നിയമവ്യവസ്ഥകളും വിക്കിപീഡിയയുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കുന്നുവെങ്കിൽ) വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുസംബന്ധിച്ച വിക്കിപീഡിയയുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ Wikipedia:Non-free content എന്ന താളിൽ ലഭ്യമാണ്. എല്ലാ ഓഡിയോ ഫയലിലും പ്രമാണത്തിലും ഒരു image page ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇതുസംബന്ധിച്ച എല്ലാ ആശങ്കകളും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കും ഇമേജ് താളിൽ ഈ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്:

 • ന്യായോപയോഗം അവകാശപ്പെടുന്ന കോപ്പിറൈറ്റ് ടാഗ്. Wikipedia's file upload function and wizard each help editors choose an appropriate tag. A list is below. Non-free images that meet Wikipedia's policy but do not fit into any of the categories below should use the tag {{Non-free fair use in|Article}}.
 • സ്രോറ്റസ്സ് വിവരിക്കുന്ന പ്രസ്താവന.
 • ഓരോ തവണ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ന്യായോപയോഗവിവരണങ്ങൾ. Instructions, guidelines, samples, and templates are available at Wikipedia:Fair use rationale guideline.

Please note: Copyrighted images that reasonably can be replaced by free images may not be used on Wikipedia.

വിഭാഗങ്ങൾ തിരുത്തുക

ശബ്ദവും സംഗീതവും തിരുത്തുക

കവർ ആർട്ട് തിരുത്തുക

മൂദ്രകൾ തിരുത്തുക

സ്റ്റാമ്പുകളും കറൻസികളും തിരുത്തുക

Promotional material തിരുത്തുക

Fair use on Wikipedia only applies if it is not possible to replace such promotional image with a free image

 • {{Non-free promotional}}—for an image freely provided to promote an item, as in a promotional photo in a press packet

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ തിരുത്തുക

കല തിരുത്തുക

 • {{Non-free 2D art}}—for low resolution images of two dimensional works of art which were made in 1923 or later.
 • {{Non-free 3D art}}—for images of three-dimensional works of art that are still under copyright.

Publicity photos തിരുത്തുക

Fair use on Wikipedia only applies if it is not possible to replace such publicity image with a free image

ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ തിരുത്തുക

 • {{Non-free Crown copyright}} — For material under UK Crown copyright (Crown copyright in other countries has different restrictions). This only applies to some content on some web sites. It's not a carte blanche to use anything. See the talk page for a list of web sites that will allow some use — and check the copyright notice first as they are all different. It is the express opinion of HM Stationery Office that Crown Copyright is incompatible with the GFDL — contact the Epopt for details. For works where UK Crown copyright has expired, use {{PD-BritishGov}} instead. Please note that as commercial distribution is not permitted this license is non-free for the purposes of Wikipedia, hence images uploaded under this template must still specify a rationale.

മറ്റുള്ളവ തിരുത്തുക

Fair use on Wikipedia only applies if it is not possible to replace such promotional image with a free image

Deprecated തിരുത്തുക

 • {{Non-free restricted use}}—formerly used for:
  • Non-free images and audio samples which are contended to be fair use. Replace this tag either with {{Non-free fair use in|Article}} or with another of the tags above.
  • Media for which we have permission, and US fair use also applies. You should also describe as much as possible about the permission including who from and conditions. Replace this tag with either {{Non-free fair use in|Article}} or with another of the tags above, and also add {{Non-free with permission}}.
 • {{Non-free unsure}}—formerly used with images which might possibly be in the public domain, either due to age or for some other reason, but the copyright status cannot be conclusively determined. If the copyright status of the image can be thoroughly investigated, and either tagged as public domain if it is in the public domain, or as {{Non-free fair use in|Article}} or with another tag above.