വിക്കിപീഡിയയിലെ ലേഖനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇറ്റാലിയൻ വാക്കുകളുടെ ഉച്ചാരണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് താഴെയുള്ള പട്ടികയിൽ.

Consonants[1]
IPA ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രയോഗം
[b] banca, cibo bike
[d] dunque, idra done
[dz] zaino, zelare dads
[dʒ] giungla, fingere, pagina jab
[f] fatto, fosforo fast
[ɡ] gatto, agro, ghetto gas
[j] scoiattolo, proprio, insieme yes
[k] cavolo, acuto, anche scar
[l] pala, lato lip
[ʎ][2] gli, glielo, fargli million
[m] mano, amare, campo, anfibio[3] mother
[n] nano, punto, pensare nest
[ŋ][3] fango, unghia, panchina sing
[ɲ][2] gnomo, gnocco canyon
[p] piano, ampio, proprio spin
[r] Roma, quattro, morte a "rolled R"
[s] sano, censimento, scatola, presentire sorry
[ʃ][2] scena, scimmia, sciame ship
[t] mito, tranne, alto star
[ts] canzone, marzo cats
[tʃ] cinque, ciao, facevo chip
[v] vado, povero vent
[z] asma, sbavare, presentare zipper
ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിലുപയോഗിക്കുന്ന മറ്റു ചിഹ്നങ്ങൾ
IPA ഉദാഹരണം വിശദീകരണം
ˈ Cennini [tʃenˈniːni] Stress (placed before the stressed syllable)
ː primo [ˈpriːmo] Long vowel[4]
Vowels
IPA ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രയോഗം
Monophthongs
[a] alto, sarà father
[e] edicola, perché pay
[ɛ] elica, cioè bed
[i] imposta, colibrì see
[o] ombra, posso no (some dialects)[5]
[ɔ] otto, posso, sarò law
[u] ultimo, caucciù too
Diphthongs
ai avrai tie
ei quei bay
ɛi andrei, sei
oi noi, voivoda boy
ɔi suoi, poi
au pausa now
eu Europa, feudale
ɛu ermeneutico, reuma
ja piano, chiarore yard
je chierico, pensieroso yes
ieri, siepe
jo fiore, secchio yoke (some dialects)
pioggia, ionico yawn (RP), yore (GA)
ju p, iucca fued
wa guado, quando wash
we quello, questione wait
guerra, questua wet
wi qui, pinguino weed
wo liquore, vuotare quote
vuoto, suocero
  1. If the consonants are doubled between vowels, they are geminated. This can also happen between sonorants. In IPA, this can be represented either by doubling the consonant: [ˈfatto] [ˈmaddʒo], or with the length marker ‹ ː ›.
  2. 2.0 2.1 2.2 /ʎ/, /ɲ/, and /ʃ/ are always geminated word-internally, although not in Northern dialects.
  3. 3.0 3.1 The nasals always assimilate their place of articulation to that of the following consonant. Thus, the n in /nɡ/, /nk/ is a velar [ŋ], the realization before /v/ or /f/ is a labiodental [ɱ] (though this is transcribed here as [m]), and only [m] is ever found before /p/ or /b/.
  4. Stressed vowels are long when in a non-final open syllable: fato [ˈfaːto], fatto [ˈfatto].
  5. Equal to the French "beau".
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിക്കിപീഡിയ:IPA_for_Italian&oldid=1767340" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്