ലേഖനത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള മിനുക്കുപണികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. --ജേക്കബ് 19:22, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)