ഫിദൽ കാസ്ട്രോ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ലേഖനമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനത്തിന്റെ തർജ്ജമ ആണ്, പക്ഷേ അവലംബങ്ങൾ വേറെയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിപിൻ (സംവാദം) 19:25, 13 ജനുവരി 2013 (UTC)