കമലഹാസൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ലേഖനമാണെന്ന് കരുതുന്നു.