വിക്കിപീഡിയ:യന്ത്രങ്ങൾ/അംഗീകാരത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ/അംഗീകരിച്ചവ

അംഗീകരിച്ച അപേക്ഷകൾതിരുത്തുക

  • Approved requests
  • അംഗീകാരം ലഭിച്ച യന്ത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം:

മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ആധാരമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾതിരുത്തുക


മറ്റുള്ളവതിരുത്തുക