വിക്കിപീഡിയ:പകർപ്പവകാശ ടാഗുകൾ

ടാഗ് ഫലകം
{{PD-self}} {{PD-self}}
{{self2|GFDL|cc-by-sa-2.5,2.0,1.0}} {{self2}}
{{self2|GFDL|cc-by-2.5}} {{self2}}
{{cc-by-sa-2.5}} {{cc-by-sa-2.5}}
{{EnPic}} {{EnPic}}
{{Bookcover}} {{Bookcover}}
{{Cc-by-sa-2.0}} {{Cc-by-sa-2.0}}
{{Cc-by-sa-3.0}} {{Cc-by-sa-3.0}}
{{EnWikiPics}} {{EnWikiPics}}
{{GFDL-self}} {{GFDL-self}}
{{GFDL-self-with-disclaimers}} {{GFDL-self-with-disclaimers}}
{{India-politician-photo}} {{India-politician-photo}}
{{Newspapercover}} {{Newspapercover}}
{{No license}} {{No license}}
{{PD-India}} {{PD-India}}
{{PD-USGov}} {{PD-USGov}}
{{PD-art}} {{PD-art}}
{{PD-old}} {{PD-old}}
{{Promotional}} {{Promotional}}
{{Self2}} {{Self2}}
{{Logo}} {{Logo}}
{{Money}} {{Money}}
{{Promophoto}} {{Promophoto}}
{{Wikipedia-screenshot}} {{Wikipedia-screenshot}}
{{Windows-software-screenshot}} {{Windows-software-screenshot}}
{{Subst:Nld}} {{no license}}
{{Subst:Nsd}} {{no source}}