വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ/പത്തായം 4

പ്രമാണം:Tdpzatown.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 08:03, 27 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Tdpza town1.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 08:03, 27 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Tdpzatownchurch.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 08:04, 27 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Tdpzsrikrsnatemple.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 08:04, 27 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Tdpza juma masjid.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 08:04, 27 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Tdpza privatebusstand.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 08:05, 27 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

പ്രമാണം:KSRTC bustand TDPZA.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 08:05, 27 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Vanaprastham.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉപയോഗിക്കാത്ത ന്യായോപയോഗചിത്രം Vssun 07:49, 1 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:മോഹൻലാൽ-മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ.jpgതിരുത്തുക

-->

ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി ചേർത്തിട്ടില്ല Anoopan| അനൂപൻ 07:53, 1 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. --Vssun 08:06, 1 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:BITS-Pilani-Logo.jpgതിരുത്തുക

-->

{{EnPic}} ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിത്രം. ചിത്രം ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്നു നീക്കം ചെയ്തു Anoopan| അനൂപൻ 08:11, 1 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Bangalore College.jpgതിരുത്തുക

-->

ഇതേ ചിത്രം കോമൺസിൽ ലഭ്യമാണ്‌. Anoopan| അനൂപൻ 08:13, 1 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Bangalore Stadium.jpgതിരുത്തുക

-->

{{EnPic}} ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിത്രം. ചിത്രം ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്നു നീക്കം ചെയ്തു Anoopan| അനൂപൻ 08:15, 1 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Br.gifതിരുത്തുക

-->

{{EnPic}} ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിത്രം. ചിത്രം ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്നു നീക്കം ചെയ്തു. ഈ ചിത്രം കോമൺസിൽ ലഭ്യമാണ്‌. Anoopan| അനൂപൻ 08:18, 1 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ആർക്കെങ്കിലും ഈ ചിത്രത്തിന്റെ തിയതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും. --Vssun 12:35, 1 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:G Devarajan.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം+അനുമതി വ്യക്തമല്ല Vssun 12:16, 2 മാർച്ച് 2010 (UTC)

നീക്കം ചെയ്യാം --Anoopan| അനൂപൻ 12:25, 2 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Veli-statue4.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടത്തിൽ അനുമതി വ്യക്തമല്ല Vssun 13:47, 5 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Veli-statue5.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടത്തിൽ അനുമതി വ്യക്തമല്ല Vssun 13:47, 5 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Veli-statue6.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടത്തിൽ അനുമതി വ്യക്തമല്ല Vssun 13:47, 5 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Veli-statue7.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടത്തിൽ അനുമതി വ്യക്തമല്ല Vssun 13:47, 5 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Tdpza stmarieschurch.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 08:04, 6 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Muthalakodam church.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 08:04, 6 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:നിർമലസ്കൂൾതൊടുപുഴ.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 08:05, 6 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:തൊടുപുഴസിവിത്സ്റ്റേഷൻ.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 08:05, 6 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:സിൽവർജൂബിലിസ്മാരകംതൊടുപുഴ.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 08:05, 6 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ഇടുക്കിപ്രസ്സ്ക്ലബ്ബ്.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 08:05, 6 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Rubber plantations.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല Vssun 08:07, 6 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ബഞ്ച്ടെറസിങ്ങ്-തൊടുപുഴ.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 08:07, 6 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:വാഴക്കുളം-മൊണാസ്റ്റ്റി.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 08:07, 6 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Palode Mela 2010.jpgതിരുത്തുക

-->

രചയിതാവ് നേരിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ രചയിതാവിന്റെ അനുമതി ഒ.ടി.ആർ.എസ്. പ്രകാരം സ്ഥിരീകരിക്കണം Vssun 11:33, 10 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Kalari-weapons.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം നിലവിലില്ല Vssun 13:21, 13 മാർച്ച് 2010 (UTC)

കോമൺസിലെ പടം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രമായിരുന്നു. ഇത് ഡിലീറ്റാവുന്നതാണ്. --Rameshng:::Buzz me :) 07:52, 14 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Kalikalam.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 15:26, 16 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Paradevatha.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 13:28, 13 മാർച്ച് 2010 (UTC)

നീക്കം ചെയ്യാം --Anoopan| അനൂപൻ 05:17, 17 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Mukhaththezhuth.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം/രചയിതാവ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല Vssun 13:29, 13 മാർച്ച് 2010 (UTC)

നീക്കം ചെയ്യാം --Anoopan| അനൂപൻ 05:17, 17 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Mukhaththezhuth1.jpgതിരുത്തുക

-->

രചയിതാവ്/ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല Vssun 13:32, 13 മാർച്ച് 2010 (UTC)

നീക്കം ചെയ്യാം --Anoopan| അനൂപൻ 05:19, 17 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Puthiyothra.jpgതിരുത്തുക

-->

രചയിതാവ്/ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല Vssun 13:32, 13 മാർച്ച് 2010 (UTC)

നീക്കം ചെയ്യാം --Anoopan| അനൂപൻ 05:19, 17 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Veeran1.jpgതിരുത്തുക

-->

രചയിതാവ്/ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല Vssun 13:33, 13 മാർച്ച് 2010 (UTC)

നീക്കം ചെയ്യാം --Anoopan| അനൂപൻ 05:21, 17 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Veeran.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല Vssun 13:34, 13 മാർച്ച് 2010 (UTC)

നീക്കം ചെയ്യാം --Anoopan| അനൂപൻ 05:21, 17 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Veeraali 1.jpgതിരുത്തുക

-->

രചയിതാവ്/ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല Vssun 13:35, 13 മാർച്ച് 2010 (UTC)

നീക്കം ചെയ്യാം --Anoopan| അനൂപൻ 05:28, 17 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Veeraali.jpgതിരുത്തുക

-->

രചയിതാവ്/ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല Vssun 13:35, 13 മാർച്ച് 2010 (UTC)

നീക്കം ചെയ്യാം --Anoopan| അനൂപൻ 05:31, 17 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Image-Beijing 2008.svgതിരുത്തുക

-->

ഉപയോഗമില്ലാത്ത ന്യായോപയോഗചിത്രം Vssun 15:30, 16 മാർച്ച് 2010 (UTC)

നീക്കം ചെയ്യാം--ഷാജി 17:14, 17 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Mahabharata2.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല Vssun 14:33, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ഒഴിവാക്കാം. മൻ‌ജിത് കൈനി 14:53, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Vinayakan.jpgതിരുത്തുക

-->

മറ്റൊരാളുടെ ചിത്രം. ഒ.ടി.ആർ.എസ്. വഴി അനുമതി സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. Vssun 14:35, 12 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Puthiya bhagavathi2.JPGതിരുത്തുക

-->

രചയിതാവ്/ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല Vssun 13:31, 13 മാർച്ച് 2010 (UTC) :നീക്കം ചെയ്യാം --Anoopan| അനൂപൻ 05:18, 17 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ചേർത്തിട്ടുണ്ട് --Anoopan| അനൂപൻ 15:49, 17 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Puthiya bhagavathi2a.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല Vssun 15:10, 17 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ചേർത്തിട്ടുണ്ട് --Anoopan| അനൂപൻ 15:16, 17 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:തെയ്യം.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല Vssun 15:10, 17 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ചേർത്തിട്ടുണ്ട് --Anoopan| അനൂപൻ 15:17, 17 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Kshethrapalan.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 15:11, 17 മാർച്ച് 2010 (UTC)

നീക്കം ചെയ്യാം--Anoopan| അനൂപൻ 15:13, 17 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Bharathanatyam.jpgതിരുത്തുക

-->

ചിത്രം ആരെടുത്തു എന്ന് വ്യക്തമല്ല. Vssun 12:35, 13 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കൂത്തമ്പലം‍ ഇരിങ്ങാലക്കുട.jpgതിരുത്തുക

-->

ചിത്രകാരൻ ആരാണെന്ന്/ഉറവിടം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അനുമതി അസാധുവാണ് Vssun 12:39, 13 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കൂടിയാട്ടം.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ലിങ്ക് ശരിയല്ല. ഫ്ലിക്കർ ഉപയോക്താവ് പകർപ്പവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് Vssun 12:55, 13 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Kanyarkali.jpgതിരുത്തുക

-->

പകർപ്പവകാശമുള്ള ഉറവിടം Vssun 13:09, 13 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കഥകളി-രംഗശീല.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം നൽകിയിട്ടില്ല Vssun 13:12, 13 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ദക്ഷയാഗം-കഥകളി.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം നൽകിയിട്ടില്ല Vssun 13:12, 13 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കഥകളി-ദക്ഷയാഗം1.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം നൽകിയിട്ടില്ല Vssun 13:13, 13 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കഥകളി-ദക്ഷയാഗം.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം നൽകിയിട്ടില്ല Vssun 13:14, 13 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:മിനുക്ക്.jpgതിരുത്തുക

-->

നോൺകമേഴ്സ്യൽ അനുമതി. വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല Vssun 13:15, 13 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കളരി-വാൾപ്പയറ്റ്.JPGതിരുത്തുക

-->

ചിത്രത്തിന്റെ ഉറവിടം ലിങ്ക് കണ്ടെത്താനായില്ല. അശോക് മേനോന്റെ ഫ്ലിക്കറിലെ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം പകർപ്പവകാശമുള്ളതാണ് Vssun 13:20, 13 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കാക്കാരിശ്സി‌നാടകം.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല/ഒ.ടി.ആർ.എസ്. പ്രകാരം സ്ഥിരീകരിക്കണം Vssun 13:25, 13 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Mohiniyattam1.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം/അനുമതി വ്യക്തമല്ല Vssun 01:36, 14 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Mohiniyattam3.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം/അനുമതി വ്യക്തമല്ല Vssun 01:37, 14 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Mohiniyattam2.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം/അനുമതി വ്യക്തമല്ല Vssun 01:37, 14 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Velakali-ritual-art-kerala.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു Vssun 01:39, 14 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Mani Madhava Chakyar Award.jpgതിരുത്തുക

-->

ചിത്രത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണെന്ന് വ്യക്തമല്ലാത്തതിനാൽ, അനുമതി യോജിക്കില്ല. Vssun 08:15, 14 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:KillingShots.JPGതിരുത്തുക

-->

ന്യായോപയോഗചിത്രം. ചലച്ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഒട്ടും പരാമർശിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല Vssun 08:41, 14 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ബെഞ്ചമിൻ-ബെയ്‌ലി.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം നൽകിയിട്ടില്ല Vssun 12:25, 14 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:സംക്ഷേപവേദാർത്ഥം1772.JPGതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം നൽകിയിട്ടില്ല Vssun 12:26, 14 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ബെയ്‌ലി-പുതിയനിയമം.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം നൽകിയിട്ടില്ല Vssun 12:27, 14 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ബെയ്‌ലിയുടെ-അച്ചുകൾ.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം നൽകിയിട്ടില്ല Vssun 12:27, 14 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Paul.gifതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം നൽകിയിട്ടില്ല Vssun 12:30, 14 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:One Day in the Life of Ivan Denisovich cover.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉപയോഗമില്ലാത്ത ന്യായോപയോഗചിത്രം Vssun 14:09, 14 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Khasak-French.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉപയോഗമില്ലാത്ത ന്യായോപയോഗചിത്രം Vssun 14:35, 14 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Khasak1.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉപയോഗമില്ലാത്ത ന്യായോപയോഗചിത്രം Vssun 14:36, 14 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Khasak-German.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉപയോഗമില്ലാത്ത ന്യായോപയോഗചിത്രം Vssun 14:36, 14 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Khasak-English.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉപയോഗമില്ലാത്ത ന്യായോപയോഗചിത്രം Vssun 14:36, 14 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Gita1.jpgതിരുത്തുക

-->

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്നും നീക്കാം ചെയ്തു Vssun 15:20, 15 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:മുതുവന്മാർ2.jpgതിരുത്തുക

-->

അനുമതിപത്രം ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 15:40, 15 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Toda huts ooty ATW Penn.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 15:47, 15 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Beijing 2008 Olympics logo.svgതിരുത്തുക

-->

ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി ചേർക്കുക Vssun 15:31, 16 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Tehelka Logo.gifതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം, ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി എന്നിവ ചേർക്കണം Vssun 06:48, 17 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Podikkalam aalthara.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 11:15, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:വസൂരിമാല.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 11:15, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കതിന.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 11:16, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Pooja schedule kurumba temple kodungallur.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം, ന്യാ.ഉ.ഉ. ചേർക്കണം Vssun 11:16, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:തവിടാട്ട്മുത്തി.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 11:17, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Kdr temple north gopuram door.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 11:18, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കുരുംബഭഗവതിക്ഷേത്രം-കൊടുങ്ങല്ലൂർ.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 11:18, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കൊടുങ്ങല്ലൂർ-കുരുംബഭഗവതിക്ഷേത്രം.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 11:18, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Coconut-breaking table-kdlr.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 11:19, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Kdlr temple vazhipadu.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 11:20, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കോഴിക്കല്ല്-കുരുംബക്ഷേത്രം.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 11:20, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Kodungallur kurumba temple.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 11:20, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ബലിക്കല്ല്.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർക്കണം Vssun 14:36, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ചുറ്റമ്പലം.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർക്കണം Vssun 14:37, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ആൽത്തറ‌-കൂടൽമാണിക്യം.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല Vssun 14:37, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Kulipini ijk.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർക്കണം Vssun 14:40, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Samgameswara.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല Vssun 14:40, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രഗോപുരം.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർക്കണം Vssun 14:42, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Guruvayur-temple mural.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർക്കണം Vssun 14:46, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Guruvayur temple architecture 2944.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർക്കണം Vssun 14:46, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Grvr srkrishna templeoottupuraHDR.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർക്കണം Vssun 14:47, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Guruvayur temple3 2933.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർക്കണം Vssun 14:47, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Guruvayur srikrishna temple.jpgതിരുത്തുക

-->

ഉറവിടം ചേർക്കണം Vssun 14:49, 18 മാർച്ച് 2010 (UTC)