വാൽനട്ട്

ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഒരു കായ്‌ഫലം

ജുഗ്ലാൻസ് ജനുസ്സിലെ ഏതെങ്കിലും വൃക്ഷത്തിന്റെ കായ്‌ഫലമാണ് വാൽനട്ട്. വാൽനട്ട് ഒരു ഡ്രൂപ്പിന്റെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ വിത്താണ്, അതിനാൽ ഇത് ഒരു യഥാർത്ഥ ബൊട്ടാണിക്കൽ നട്ട് അല്ല. ഇത് സാധാരണയായി ഒരു നട്ട് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പച്ചനിറത്തിലുള്ള വാൽനട്ട് ഷെൽ

വാൽനട്ട് ഒരു ഡ്രൂപ്പിന്റെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ വിത്താണ്, അതിനാൽ ഇത് ഒരു യഥാർത്ഥ ബൊട്ടാണിക്കൽ നട്ട് അല്ല . ഇത് സാധാരണയായി ഒരു നട്ട് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നു. പുറംതോട് പൊട്ടികഴിഞ്ഞു ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ നട്ട് പൂർണ്ണമായി പാകമായ ശേഷം ഇത് അലങ്കാരമായി അല്ലെങ്കിൽ ലഘുഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വർഷങ്ങളോളം കൃഷിചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാൽനട്ട് ഇപ്പോൾ വടക്കൻ, തെക്കേ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ അലങ്കാരമായും വാണിജ്യപരമായ നട്ട് ഉൽപാദനമായും വളരുന്നു. ഒരു വൃക്ഷം ഇടത്തരം കനത്ത ഘടനയുള്ള ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ, നന്നായി ഉണങ്ങിയ മണ്ണിൽ മാത്രം മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വാൽനട്ട്&oldid=3226200" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്