വാളൽ

വയനാട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമം

വയനാട് ജില്ലയിലെ കോട്ടതറ പഞ്ചായതിലെ ഒരു ഗ്രാമം

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വാളൽ&oldid=3334420" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്