ഒരു വ്യക്തിയുടെ രോഗപ്രതിരോധശക്തിവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രതിജനകം (ഒരു വാക്‌സിൻ) നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയെയാണ് വാക്‌സിനേഷൻ (Vaccination) എന്നു പറയുന്നത്. രോഗം പകർന്നുകിട്ടുന്നതിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകാനോ അതിന്റെ ശക്തിയുടെ അളവു കുറായ്ക്കാനോ വാക്‌സിനേഷനു കഴിയും. ഒരു സമൂഹത്തിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ വാക്‌സിനേഷൻ എടുത്താൽ ആ സമൂഹത്തിനു മൊത്തമായി ഒരു പ്രതിരോധശേഷി ലഭിക്കുന്നതാണ്. വാക്‌സിനേഷന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെപ്പറ്റി വലിയരീതിയിൽ പഠനം നടത്തുകയും ശരിയെന്നു മനസ്സിലായതുമാണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വാക്‌സിനേഷൻ&oldid=2468967" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്