വള്ളത്തോളിന്റെ കാവ്യശില്പം

സാഹിത്യ നിരൂപണം, എന്‍ വി കൃഷ്ണവാര്യര്‍

എൻ.വി. കൃഷ്ണവാരിയർ രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് വള്ളത്തോളിന്റെ കാവ്യശില്പം. 1979-ൽ നിരൂപണ-പഠനസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ഈ കൃതി നേടിയിട്ടുണ്ട്. [1][2]

വള്ളത്തോളിന്റെ കാവ്യശില്പം
കർത്താവ്എൻ.വി. കൃഷ്ണവാരിയർ
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം
  1. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". Archived from the original on 2012-08-09. Retrieved 2012-07-28.
  2. നിരൂപണത്തിനും പഠനത്തിനും നൽകുന്ന കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കൃതികൾ.