വരാളി

കർണാടകസംഗീതത്തിലെ ജന്യരാഗം

കർണാടകസംഗീതത്തിലെ ഒരു രാഗമാണ് വരാളി. പൊതുവിൽ മേളകർത്താരാഗമായ ഝാലവരാളിയുടെ ജന്യരാഗമായി കണക്കാക്കുന്നു.

ഘടന,ലക്ഷണംതിരുത്തുക

  • ആരോഹണം: സ ഗ₁ രി₁ ഗ₁ മ₂ പ ധ₁ നി₃ സ
  • അവരോഹണം: സ നി₃ ധ₁ പ മ₂ ഗ₁ രി₁ സ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വരാളി&oldid=3524829" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്