വട്ടംകുളം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനി താലൂക്കിൽ, പൊന്നാനി ബ്ളോക്കിലാണ് വട്ടംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. വട്ടംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമം ആണ് വട്ടംകുളം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വട്ടംകുളം&oldid=3314737" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്