കുട്ടികളിലെ കുഷ്ഠരോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈകല്യങ്ങളുടെ സീറോ കേസുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനാണ് ജനുവരി അവസാന ഞായറാഴ്ച ലോക കുഷ്ഠരോഗ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്.