ലൂയിസ് അമ്ലങ്ങളും ലൂയിസ് ക്ഷാരങ്ങളും

ലൂയിസ് അമ്ലം എന്നാൽ ലൂയിസ് ക്ഷാരവുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഒരു ലൂയിസ്അഡ്ഡ്ഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രാസസ്പീഷീസാണ്. ലൂയിസ് അമ്ലത്തിന് ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകൾ നൽകി ലൂയീസ് അഡ്ഡ്‌ഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് രാസസ്പീഷീസിനേയും ഒരു ലൂയീസ് ക്ഷാരം എന്നു പറയുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, OHഉം NH3ഉം ലൂയിസ് ക്ഷാരങ്ങളാണ്.[1] കാരണം, ബന്ധനത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഇലക്ട്രോൺ ജോഡികളെ (lone pair of electrons )വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അഡ്ഡ്ഡക്റ്റിൽ ലൂയീസ് ക്ഷാരം എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺജോഡികളെ ലൂയിസ് അമ്ലവും ലൂയിസ് ക്ഷാരവും പങ്കുവെയ്ക്കുന്നു. ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ ലൂയിസ് അമ്ലം, ലൂയിസ് ക്ഷാരം എന്നീ വാക്കുകൾക്ക് പ്രസക്തിയുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിന്, Me3Bഉം NH3ഉം തമ്മിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ Me3BNH3ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, Me3Bലൂയിസ് അമ്ലമായും NH3ലൂയിസ് ക്ഷാരമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. Me3BNH3ആണ് ഇവിടുത്തെ ലൂയിസ് അഡ്ഡ്‌ഡക്റ്റ്. ഗിൽബർട്ട്. എൻ. ലൂയിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവയ്ക്ക് ഈ പേരുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

പ്രമാണം:Lewis Acids and Bases.jpg
Diagram of some Lewis bases and acids

അഡ്ഡ്‌ഡക്റ്റുകളുടെ വിശദീകരണംതിരുത്തുക

ഉദാഹരണങ്ങൾതിരുത്തുക

ലളിതമായ ലൂയിസ് അമ്ലങ്ങൾതിരുത്തുക

സങ്കീർണ്ണമായ ലൂയിസ് അമ്ലങ്ങൾതിരുത്തുക

ലൂയിസ് അമ്ലമായി H+തിരുത്തുക

ലൂയിസ് അമ്ലങ്ങളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾതിരുത്തുക

ലൂയിസ് ക്ഷാരങ്ങൾതിരുത്തുക

ലൂയിസ് ക്ഷാരങ്ങളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾതിരുത്തുക

ചരിത്രംതിരുത്തുക

ലൂയിസ് തിയറിയുടെ പുനരാവിഷ്ക്കരണംതിരുത്തുക

ബ്രോൻസ്റ്റഡ്-ലൗറി സിദ്ധാന്തവുമായുള്ള താരതമ്യംതിരുത്തുക

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്തിരുത്തുക

  • Jensen, W.B. (1980). The Lewis acid-base concepts : an overview. New York: Wiley. ISBN 0-471-03902-0.
  • Yamamoto, Hisashi (1999). Lewis acid reagents : a practical approach. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-850099-8.