പിത്താശയത്തിലും മൂത്രാശയത്തിലുമുൾപ്പെടെ ശരീരത്തിന്റെ അന്തർഭാഗങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന കല്ലുകളും സമാന സ്വഭാവമുള്ള കഠിന വസ്തുക്കളും ശരീരത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാനായി പൊടിക്കുന്ന വൈദ്യ പ്രക്രിയയാണ് ലിതോട്രിപ്സി (Lithotripsy. ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ലിതോ കല്ല്, ട്രിപ്സോ പൊട്ടിക്കുക പൊടിക്കുക)

Lithotripsy
ICD-9-CM98
MeSHD008096
MedlinePlus007113

വിവിധ തരങ്ങൾതിരുത്തുക

ലിതോട്രിപ്സി പല തരത്തിലുണ്ട്.

  1. ബാഹ്യ ലിതോട്രിപ്സി (Extracorporeal )Shock waves എന്ന് വിളിക്കുന്ന ,ശരീരത്തിനു പുറമേ നിന്നും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉഗ്രോർജ്ജ് ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ (High Energy Sound waves) ,ശരീരത്തെ ഒട്ടും ഹനിക്കാതെ കൃത്യമായി കല്ലിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി അയച്ചുകൊണ്ട് കല്ലിനെ പൊട്ടിക്കുകയും പൊടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രക്രിയ ESWL Extracorporeal Shockwave lithotripsy ) എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
  2. ആന്തരിക ലിതോട്രിപ്സി.(intra corporeal)-ശരീരത്തിലേക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പ് കടത്തി കല്ലുകളെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തി ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പൊടച്ച് നീക്കം ചെയ്യുന്നു
  3. ലേസർ ലിതോട്രിപ്സി- ഇവിടെ പൊടിക്കൽ നടത്തുന്നത് ഉഗ്രോർജ്ജ ലേസർ രശ്മികളാണ്
  4. Electrohydraulic lithotripsy-ശരീരത്തിനകത്തുവെച്ച് തന്നെ ഉല്പാദിപിക്കുന്ന ഉഗ്രോർജ്ജ തരംഗങ്ങൾ (intracorporeal shock waves). കല്ലിനെ പൊടിക്കുന്നു.എന്നാൽ ഉദ്ദിഷ്ട അവയവങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കോശങ്ങളെ ഹനിക്കാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ഈ പ്രക്രിയക്ക് പ്രചാരം കുറഞ്ഞ് കഴഞ്ഞു. ചെലവ് കുറഞ്ഞ മാർഗ്ഗം എന്ന കാരണത്താൽ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും പ്രയോഗിച്ചു വരുന്നു.
  5. Mechanical litotripsy
  6. Ultrasonic lithotripsy-അൾട്രാ സൗണ്ട് തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗച്ച് പൊടിക്കുന്ന സംവിധാനം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലിതോട്രിപ്സി&oldid=2584300" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്