ഒരു പ്രത്യേക ലിംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെയാണ് ലിംഗഭേദം (Gender) എന്നുപറയുന്നത്. സ്ത്രൈണതയെന്നും പൗരുഷമെന്നും അതോടൊപ്പം ട്രാൻസ് ജെൻഡർ എന്നും വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ (Gender roles and norms) സാമൂഹികം കൂടി ആകാം. എങ്കിലും ഇതിൽ പലതും ജൈവീകവും കൂടി ആണ്. ഉദാ: സ്ത്രീ, ഇന്റർസെക്സ് തുടങ്ങിയവ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജെൻഡർ തീരുമാനിക്കുന്നത് മത്തിഷ്ക്കത്തിന്റെ കൂടി പ്രത്യേകത ആണ്. ഒരു സാമൂഹിക നിർമിതി എന്ന നിലയിൽ പല സമൂഹങ്ങളിലും പല രീതിയിൽ ഇവ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ പലതും പ്രാചീന ഗോത്രകാല വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാവാം. ലിംഗഭേദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തികൾ നേരിടുന്ന വിവേചനങ്ങളുടെയും അതിക്രമത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ഇത് തന്നെയാണെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലിംഗഭേദം_(സാമൂഹികം)&oldid=2845163" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്