റോബർട്ട് ക്രെറ്റ്‌ഷ്മർ

ഒരു ജർമ്മൻ ചിത്രകാരനായിരുന്നു റോബർട്ട് ക്രെറ്റ്‌ഷ്മർ (1812-1872 [1]).ബ്രെംസ് ടിയർലെബെനിലെ ചിത്രീകരണത്തിന് പ്രശസ്തി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.

Primate drawings from Brehms Tierleben

അവലംബംതിരുത്തുക

Luca Zordan: Zwischen Mythos und Wissenschaft. Ökologisierung in der Zusammenarbeit von Künstlern und Wissenschaftlern im 19. Jahrhundert: Kretschmers und Brehms Illustrirtes Thierleben. Bielefeld: transcript Verlag, 2019, ISBN 978-3-8394-4676-8

Linksതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=റോബർട്ട്_ക്രെറ്റ്‌ഷ്മർ&oldid=3244666" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്