റഷ്യൻ ആർട്ടിക് നാഷണൽ പാർക്ക്

റഷ്യൻ ആർട്ടിക്ക് ദേശീയ പാർക്ക് (റഷ്യൻ: Национальный парк "Русская Арктика") റഷ്യയിലുള്ള ഒരു ദേശീയ ഉദ്യാനം ആകുന്നു. 2009 വർഷത്തിലാണ് ഈ പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്.

Russian Arctic National Park
Русская Арктика
Map showing the location of Russian Arctic National Park
Map showing the location of Russian Arctic National Park
LocationNovaya Zemlya and Franz Josef Land, Arkhangelsk Oblast, Russia
Nearest cityArkhangelsk
Coordinates75°42′N 60°54′E / 75.700°N 60.900°E / 75.700; 60.900
Area14,260 km2 (5,510 sq mi)
Established15 June 2009

2016 ൽ ഇത് നോവായ സെമീലയ (സെവേണി ദ്വീപ്) വടക്കൻ ഭാഗം, ഫ്രാൻസ് ജോസെഫ് ലാൻഡ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിൻറെ ഒരു വലിയ വിദൂര പ്രദേശത്തേയ്ക്കു വിപുലീകരിച്ചിരുന്നു.

അവലംബം തിരുത്തുക