ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയ്ക്കു (ഭരണകൂടം) കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന സംഘടിതമായ ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് രാഷ്ട്രം (state) എന്നു വിവക്ഷിക്കുന്നത്. [1] രാഷ്ട്രങ്ങൾ പരമാധികാരമുള്ളവയോ ഇല്ലാത്തവയോ ആകാം. ഒരു ഫെഡറൽ കൂട്ടായ്മയ്ക്കു കീഴിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെയും സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിവക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഫെഡറൽ ഭരണകൂടമാണ് പരമാധികാര രാഷ്ട്രം[1] ചില രാഷ്ട്രങ്ങൾ വിദേശാധിപത്യത്തിനോ മേധാവിത്വത്തിനോ കീഴിലായതു കൊണ്ട് പരമാധികാരമുണ്ടാവില്ല. [2] മതസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി രാജ്യത്തെ മതേതര സ്ഥാപനങ്ങളെയും ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിവക്ഷിക്കാറുണ്ട്.

തോമസ് ഹോബ്സിന്റെ' ലെവിയാത്താൻ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പുറം ചട്ട.

നിർവചനം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾതിരുത്തുക

വിവിധ തരം രാജ്യങ്ങൾതിരുത്തുക

രാഷ്ട്രവും ഭരണകൂടവുംതിരുത്തുക

രാഷ്ട്രവും നേഷൻ-സ്റ്റേറ്റുകളുംതിരുത്തുക

രാഷ്ട്രവും പൊതുസമൂഹവുംതിരുത്തുക

മനുഷ്യനും രാഷ്ട്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസംതിരുത്തുക

രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങൾതിരുത്തുക

അരാജകത്വവാദിതിരുത്തുക

മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണംതിരുത്തുക

നാനാത്വത്തെ സ്വീകരിക്കൽതിരുത്തുക

ഉത്തരാധുനികവാദികൾതിരുത്തുക

രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വയംഭരണാവകാശം (സ്ഥാപനവൽക്കരണം)തിരുത്തുക

രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സാധുത സംബന്ധിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾതിരുത്തുക

ദൈവികമായ അവകാശംതിരുത്തുക

യുക്ത്യാനുസൃതമായതും നിയമസാധുതയുള്ളതുമായ അധികാരകേന്ദ്രംതിരുത്തുക

സ്റ്റേറ്റ് എന്ന പദത്തിന്റെ ഉദ്ഭവംതിരുത്തുക

ചരിത്രംതിരുത്തുക

ചരിത്രാതീതകാലത്തെ രാഷ്ട്രമില്ലാത്ത സമൂഹങ്ങൾതിരുത്തുക

നവീന ശിലായുഗംതിരുത്തുക

യൂറേഷ്യൻ പ്രദേശത്തെ പ്രാചീന രാജ്യങ്ങൾതിരുത്തുക

ക്ലാസിക്കൽ കാലഘട്ടത്തിലെ രാഷ്ട്രംതിരുത്തുക

അമേരിക്കയിലെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ കൊളംബസിനു മുൻപുള്ള അമേരിക്കയിൽതിരുത്തുക

കൊളോണിയലിസത്തിനു മുൻപുള്ള ആഫ്രിക്കൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾതിരുത്തുക

ഫ്യൂഡൽ രാഷ്ട്രംതിരുത്തുക

ആധുനിക കാലത്തിനു മുൻപുള്ള യൂറേഷ്യൻ പ്രദേശത്തെ രാഷ്ട്രങ്ങൾതിരുത്തുക

ആധുനിക രാഷ്ട്രതിരുത്തുക

ഇവയും കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

കുറിപ്പുകൾതിരുത്തുക

  1. 1.0 1.1 <Please add first missing authors to populate metadata.> (1995). "state". Concise Oxford English Dictionary (9th പതിപ്പ്.). Oxford University Press. 3 (also State) a an organized political community under one government; a commonwealth; a nation. b such a community forming part of a federal republic, esp the United States of America ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; "oxford-state" എന്ന പേര് വ്യത്യസ്തമായ ഉള്ളടക്കത്തോടെ നിരവധി തവണ നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നു ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; "oxford-state" എന്ന പേര് വ്യത്യസ്തമായ ഉള്ളടക്കത്തോടെ നിരവധി തവണ നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നു
  2. For example the Vichy France (1940-1944) officially referred to itself as l'État français.

ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: <ref> റ്റാഗ് "Giddens" എന്ന പേരോടെ <references> എന്നതിൽ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യ എഴുത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.
ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: <ref> റ്റാഗ് "Poggi" എന്ന പേരോടെ <references> എന്നതിൽ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യ എഴുത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.
ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: <ref> റ്റാഗ് "Breuilly" എന്ന പേരോടെ <references> എന്നതിൽ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യ എഴുത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.
ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: <ref> റ്റാഗ് "AUTOREF4" എന്ന പേരോടെ <references> എന്നതിൽ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യ എഴുത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.
ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: <ref> റ്റാഗ് "AUTOREF8" എന്ന പേരോടെ <references> എന്നതിൽ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യ എഴുത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.

ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: <ref> റ്റാഗ് "AUTOREF10" എന്ന പേരോടെ <references> എന്നതിൽ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യ എഴുത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.

ഗ്രന്ഥസൂചികതിരുത്തുക

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=രാഷ്ട്രം&oldid=2285501" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്