സ്ഥാണുരവിയുടെ അനന്തരഗാമിയായ രാമവർമ്മകുലശേഖരൻ (എ.ഡി.885-917)സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും കലകളുടെയും പ്രോത്സാഹകൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രസിദ്ധനാണ്.'യുധിഷ്ഠിരവിജയം' ,ത്രീപുരദഹനം',ശൗരികഥോയം , തുടങ്ങിയ യമകകാവ്യങ്ങളുടെ കർത്താവായ വാസുദേവഭട്ടതിരി.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=രാമവർമ്മ&oldid=2691542" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്