ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ രീതിഗൗളരാഗത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു കൃതിയാണ് രാഗരത്നമാലികചേ .

വരികൾതിരുത്തുക

പല്ലവിതിരുത്തുക

രാഗരത്നമാലികചേ രഞ്ജില്ലുനടഹരിശത

അനുപല്ലവിതിരുത്തുക

ബാഗസേവിഞ്ചി സകലഭാഗ്യമന്ദുദാ മുരാരേ

ചരണംതിരുത്തുക

നൈഗമഷട്ശാസ്ത്രപുരാണാഗമാർത്ഥ സഹിതമട
യോഗിവരുലു ആനന്ദമുനൊന്ദേ സന്മാർഗമട
ഭാഗവതോത്തമുലുഗൂഡി പാഡേ കീർത്തനമുലട
ത്യാഗരാജു കഡതേരനു താരകമനി ചേസിന ശത

അർത്ഥംതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=രാഗരത്നമാലികചേ&oldid=3316487" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്