രവിവർമ്മ കുലശേഖരൻ

(രവിവർമ്മ സംഗ്രാമധീരൻ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

വേണാടിന്റെ ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു രവിവർമ്മ കുലശേഖരൻ (1266 - 1314; ഭരണം:1299 - 1314). സംഗ്രാമധീരൻ എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തനായ ഇദ്ദേഹം പാണ്ഡ്യദേശത്തെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിക്കുകയും വൈഗാനദിയുടെ തീരത്ത് വച്ച് ചക്രവർത്തിയായി കിരീടധാരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. രവിവർമ്മ എഴുതിയ സംസ്കൃതനാടകമാണ് പ്രദ്യുമ്നാഭ്യുദയം. ശ്രീരംഗം ശാസനത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'ദക്ഷിണഭോജൻ' എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട രവിവർമ്മ കുലശേഖരൻ പത്മനാഭസ്വാമിക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒരു സ്വർണ്ണകലശം കാഴ്ചവയ്ക്കുകയുണ്ടായി.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=രവിവർമ്മ_കുലശേഖരൻ&oldid=3308898" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്