ഇംഗ്ലീഷിൽ Symbol of yoga എന്നു പറയുന്നു.

 • വജ്രാസനത്തിലിരിക്കുക.
 • രണ്ടു കൈകളുടേയും തള്ളവിരൽ ഉള്ളിലാക്കി മുഷ്ടി ചുരുട്ടി, വയറിന്റെ അടിവശത്തായി അമർത്തി വയ്ക്കുക.
 • ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് സാവധാനം മുന്നോട്ട് വളഞ്ഞ് തല തറയിൽ മുട്ടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക.
 • കുറച്ചു സമയം അങ്ങനെ നില്ക്കുക.
 • ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് മടങ്ങി വരിക.
യോഗമുദ്ര
തുടക്കം.

ഗുണങ്ങൾ

തിരുത്തുക
 • പുറകുവശത്തെ പേശികൾക്ക് ബലം കിട്ടുന്നു, അയവുകിട്ടുന്നു.
 • പ്രമേഹം കുറയ്ക്കുന്നു.
 • യോഗപാഠാവലി- യോഗാചാര്യ ഗോവിന്ദൻ നായർ, ഡീ.സി. ബുക്സ്
 • Asana Pranayama Mudra Bandha -Swami Satyananda Saraswati
 • Yoga for health-NS Ravishankar, pustak mahal
 • Light on Yoaga - B.K.S. Iiyenkarngar
 • The path to holistic health – B.K.S. Iiyenkarngar, DK books
 • Yoga and pranayama for health – Dr. PD Sharma
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=യോഗമുദ്ര&oldid=2285404" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്