യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.