മോണോസൈറ്റുകൾ Monocytes വെളുത്ത രക്താണുക്കളുടെ (ലുക്കോസൈറ്റുകൾ) ഒരു വിഭാഗമാണ്. ലൂക്കോസൈറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ളവയാണ് ഇവ. അവയെ മാക്രോഫേജുകൾ എന്നും ഡെൻഡ്രിക് കോശങ്ങൾ എന്നും വേർതിരിക്കാം. കശേരുകികളുടെ ആന്തര പ്രതിരോധസംവിധാനത്തിൽ മോണോസൈറ്റുകൾ അനുഗുണമായ പ്രതിരോധത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. കുറഞ്ഞത് മൂന്നു ഉപവിഭാഗങ്ങൾ മനുഷ്യരക്തത്തിലെ മോണോസൈറ്റുകൾക്കുണ്ട്. ഫീനോടൈപ്പ് റിസപ്റ്റേഴ്സ്ന്റെ വ്യത്യസ്തതയാണിങ്ങനെ മൂന്നായി തരം തിരിക്കാൻ കാരണം.

3D Rendering of a Monocyte

ഘടനതിരുത്തുക

ശരീരഘടനതിരുത്തുക

മോണോസൈറ്റിന്റെ ഉപജനസംഖ്യതിരുത്തുക

രോഗനിർണ്ണയസമയത്തുള്ള ഉപയോഗംതിരുത്തുക

ഡെൻഡ്രിക്ക് കോശങ്ങൾതിരുത്തുക

രക്ത ഘടനതിരുത്തുക

 
Reference ranges for blood tests of white blood cells, comparing monocyte amount (shown in green) with other cells.

ഇതും കാണൂതിരുത്തുക

  • Agranulocyte
  • Complete blood count
  • Hematopoiesis
  • Lymphocyte
  • Neutrophil granulocyte
  • Phagocyte

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മോണോസൈറ്റുകൾ&oldid=3086841" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്