പ്രാചീനകാലത്തെ വീരപുരുഷൻമാരുടെ മൃതാവശിഷ്ടങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്ത കല്ലറകൾക്കു മുകളിൽ നാട്ടിയ ഒറ്റക്കൽ ഫലകങ്ങളാണു മെൻഹിറുകൾ. രാജാക്കൻമാർ, സന്യാസിമാർ, ഗോത്രത്തലവൻമാർ തുടങ്ങിയവരുടെ ശവകുടീരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനാണ് ഇവ അക്കാലത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്.

അയർലണ്ടിലെ കൗണ്ടി കോർക്കിലെ മിൽസ്ട്രീറ്റിനും ബല്ലിനാഗ്രിക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ബൃഹത്തായ മെൻഹിർ

ചരിത്രം തിരുത്തുക

മെൻ‌ഹിറുകൾ‌ സ്ഥാപിച്ച ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹിക സംഘടന, മതവിശ്വാസം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തികച്ചും അജ്ഞാതമാണ്. ഈ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷയുടെ ഒരു സൂചനയും ഇല്ല; എന്നിരുന്നാലും, അവർ മരിച്ചവരെ സംസ്‌കരിച്ചുവെന്നും ധാന്യങ്ങൾ വളർത്താനും കൃഷിചെയ്യാനും മൺപാത്രങ്ങൾ, കല്ല് ഉപകരണങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാനുമുള്ള കഴിവുകൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു.

അവലംബം തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മെൻഹിർ&oldid=3941424" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്