ഗ്രീക്ക് ഇതിഹാസ കാവ്യത്തിലെ ഒരു കഥാപാത്രം.ഗ്രീസിലെ സ്പാർട്ടയിലെ രാജാവ്. മൈസീനിയയിലെ രാജാവ് അഗമെ‌മ്‌നണിന്റെ സഹോദരൻ. മെനിലോസിന്റെ ഭാര്യയായ ഹെലനെ ട്രോയിയിലെ പാരീസ് രാജകുമാരൻ തട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് ട്രോജൻ യുദ്ധത്തിന് വഴി വെക്കുന്നു. ഈ യുദ്ധത്തിനു ശേഷം മെനിലോസിന്റെ കപ്പൽ ഈജിപ്റ്റ് തീരത്ത് അടുക്കുന്നു .

Menelaus
King of Sparta
Menelaus
Marble bust of Menelaus
മുൻഗാമിTyndareus
WifeHelen of Troy
Issue
Hermione
Nicostratus
Megapenthes
Aithiolas
Maraphius
Pleisthenes
പിതാവ്Atreus
മാതാവ്Aerope
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മെനിലോസ്&oldid=2295704" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്