മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് എൻജിനീയറിങ്ങ്, കം‌പ്യൂട്ടർ എൻജിനീയറിങ്ങ് എന്നീ എൻജീനീയറിങ്ങ് ശാഖകളിലെ സാധ്യതകൾ ഒരുമിച്ച് പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുന്ന ഒരു എൻജിനീയറിങ്ങിലെ ഒരു ഉപവിഭാഗമാണ്‌ മെക്കട്രോണിക്സ്. മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് (mechanical and electronics engineering) എന്നീ പേരുകളിൽ നിന്നുരുത്തിരിഞ്ഞതാണ് ഈ പദം.

Mecha.gif
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മെക്കട്രോണിക്സ്&oldid=3692003" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്