സിമിസിഡേ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ പരാദജീവിയാണ് മൂട്ട. മനുഷ്യരുടെയും മറ്റ് ഉഷ്ണരക്ത ജീവികളുടെയും രക്തം കുടിച്ചാണ് ഇവ ജീവിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കട്ടിലുകളുടെയും മെത്തയുടെയും അരികിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നു. മൂട്ടകളെ നശിപ്പിക്കാൻ മൂട്ട നശീകരണ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണ്. ഏകദേശം ആയിരം വർഷത്തോളമായി ഇതിനെ പരോപജീവിയായ് (മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിചു ജീവിക്കുന്നത് അതായത് മനുഷ്യനെ)അറിയപ്പെടുന്നു. യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും 1940 മുതൽ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ ജീവി ഈ അടുത്ത അതായത് ഏകദേശം 1995 മുതൽ ആണ് വീണ്ടും വ്യാപകമായി കാണാൻ തുടങ്ങിയത്.

Bedbug
Cimex lectularius.jpg
Cimex lectularius
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം
സാമ്രാജ്യം:
ഫൈലം:
ക്ലാസ്സ്‌:
നിര:
ഉപനിര:
കുടുംബം:
Cimicidae

Kirkaldy, 1909
Genera & Species

Genus Cimex

  • Cimex lectularius
  • Cimex hemipterus (C. rotundatus)
  • Cimex pilosellus
  • Cimex pipistrella

Genus Leptocimex

  • Leptocimex boueti

Genus Haematosiphon

  • Haematosiphon inodora

Genus Oeciacus

  • Oeciacus hirudinis
  • Oeciacus vicarius

Genus Afrocimex

  • Afrocimex constrictus

ശരീര ഘടനതിരുത്തുക

ചുവപ്പ് കലർന്ന കാപ്പി നിറം ആണ് ഇവയ്ക്ക്. ദേഹത്ത് നിറയെ സൂക്ഷ്മമായ രോമങ്ങൾ ഉണ്ട്. പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ ഒരു മൂട്ടക്ക് 4 - 5 മി.മി നീളവും, 1.5 - 3 മി.മി വിതിയും കാണും.

vvs

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മൂട്ട&oldid=2597096" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്