മുഹമ്മദ് ഖാലിദ് അൽ ബാഗ്ദാദി

ഇറാഖി കുർദിഷ് സൂഫിയായിരുന്നു ഖാലിദിൽ ബാഗ്ദാദി. മൗലാനാ ഹാലിദുൽ ബാഗ്ദാദി, അൽ ഖാലിദ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.നഖ്ക്ഷബന്ദി സൂഫി സരണിയിലെ ഒരു ശാഖയായ ഖാലിദിയുടെ സ്ഥാപകനായി ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു.[1],[2] അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായ കുർദ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, പാശ്ചാത്യ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലും വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു.[3]ഇപ്പോൾ ഇറാഖിലുള്ള സുലൈമാന്യയ്യയ്ക്ക് സമീപമുള്ള കാരദാഗിൽ 1779 ലാണ് ജനിച്ചത്.മാതാപിതാക്കൾ കുർദിസ്ഥാനിലെ പ്രശസ്ത സൂഫി കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു. [4] സുലൈമാന്യയിലാണ് വളർന്നതും പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും. അവിടെ നിരവധി സ്കൂളുകളും നിരവധി പള്ളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കാരണംകൊണ്ടുതന്നെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസവും ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Sadık Albayrak, Meşrutiyetten Cumhuriyete Meşihat Şeriat Tarikat Kavgası, Mizan Yayınevi, 1994, p. 323. (in Turkish).
  2. Gammer, Moshe. Muslim Resistance to the Tsar: Shamil and the Conquest of Chechnia and Daghestan. Portland, OR: Frank Cass, 1994
  3. Martin van Bruinessen, Julia Day Howell, Sufism and the 'Modern' in Islam, I.B.Tauris, 2007, ISBN 978-1-85043-854-0, p. 44.
  4. Richard Tapper, Islam in Modern Turkey: Religion, Politics, and Literature in a Secular State, I.B. Tauris, 1991, ISBN 978-1-85043-321-7, p. 129..