മുദ്ര എന്ന വാക്കാൽ വിവക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ചറിയാൻ മുദ്ര (വിവക്ഷകൾ) എന്ന താൾ കാണുക. മുദ്ര (വിവക്ഷകൾ)

ഹിന്ദു, ബുദ്ധ മതങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൈ കൊണ്ടുള്ള അടയാളങ്ങളെയാണ് മുദ്ര (സംസ്കൃതം: मुद्रा, ടിബറ്റിലെ ഭാഷയിൽ ཕྱག་རྒྱ་ - ചക്ഗ്യ) എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ദേവീപൂജ, ശാക്തേയപൂജ എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പഞ്ചമകാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മുദ്ര.

വജ്രമുദ്ര, ശ്രീബുദ്ധന്റെ പ്രതിമ

യോഗയിൽ തിരുത്തുക

=== ചിൻമുദ്ര === യോഗയിൽ

ചിന്മയമുദ്ര തിരുത്തുക

ആദിമുദ്ര തിരുത്തുക

ബ്രഹ്മമുദ്ര തിരുത്തുക

പ്രാണമുദ്ര തിരുത്തുക

ശാസ്ത്രീയ നൃത്തത്തിൽ തിരുത്തുക

ബൗദ്ധധർമ്മത്തിൽ തിരുത്തുക

അഭയമുദ്ര തിരുത്തുക

ഭൂമിസ്പർശമുദ്ര തിരുത്തുക

ധ്യാനചക്രമുദ്ര തിരുത്തുക

ധ്യാനമുദ്ര തിരുത്തുക

കമകുറ ബുദ്ധന്റെ പ്രതിമ
ബുദ്ധപ്രതിമയിലെ ധ്യാനമുദ്ര

വരദമുദ്ര തിരുത്തുക

വജ്രമുദ്ര തിരുത്തുക

വിതർകമുദ്ര തിരുത്തുക

ജ്ഞാനമുദ്ര തിരുത്തുക

കരണമുദ്ര തിരുത്തുക

മറ്റുപയോഗങ്ങൾ തിരുത്തുക

ക്രിസ്തീയമായവ തിരുത്തുക

ആയോധന കലകളിൽ തിരുത്തുക

ഇതും കാണുക തിരുത്തുക

അവലംബങ്ങൾ തിരുത്തുക

പുറം കണ്ണികൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മുദ്ര&oldid=3788842" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്