മുദ്ര എന്ന വാക്കാൽ വിവക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ചറിയാൻ മുദ്ര (വിവക്ഷകൾ) എന്ന താൾ കാണുക. മുദ്ര (വിവക്ഷകൾ)

ഹിന്ദു, ബുദ്ധ മതങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൈ കൊണ്ടുള്ള അടയാളങ്ങളെയാണ് മുദ്ര (സംസ്കൃതം: मुद्रा, ടിബറ്റിലെ ഭാഷയിൽ ཕྱག་རྒྱ་ - ചക്ഗ്യ) എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ദേവീപൂജ, ശാക്തേയപൂജ എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പഞ്ചമകാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മുദ്ര.

വജ്രമുദ്ര, ശ്രീബുദ്ധന്റെ പ്രതിമ

യോഗയിൽതിരുത്തുക

=== ചിൻമുദ്ര === യോഗയിൽ

ചിന്മയമുദ്രതിരുത്തുക

ആദിമുദ്രതിരുത്തുക

ബ്രഹ്മമുദ്രതിരുത്തുക

പ്രാണമുദ്രതിരുത്തുക

ശാസ്ത്രീയ നൃത്തത്തിൽതിരുത്തുക

ബൗദ്ധധർമ്മത്തിൽതിരുത്തുക

അഭയമുദ്രതിരുത്തുക

ഭൂമിസ്പർശമുദ്രതിരുത്തുക

ധ്യാനചക്രമുദ്രതിരുത്തുക

ധ്യാനമുദ്രതിരുത്തുക

കമകുറ ബുദ്ധന്റെ പ്രതിമ
ബുദ്ധപ്രതിമയിലെ ധ്യാനമുദ്ര

വരദമുദ്രതിരുത്തുക

വജ്രമുദ്രതിരുത്തുക

വിതർകമുദ്രതിരുത്തുക

ജ്ഞാനമുദ്രതിരുത്തുക

കരണമുദ്രതിരുത്തുക

മറ്റുപയോഗങ്ങൾതിരുത്തുക

ക്രിസ്തീയമായവതിരുത്തുക

ആയോധന കലകളിൽതിരുത്തുക

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബങ്ങൾതിരുത്തുക

പുറം കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മുദ്ര&oldid=3602212" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്