പ്രധാന മെനു തുറക്കുക

കേരളത്തിലുള്ളള ധീവര വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ഒരു പ്രമുഖ ജനസമൂഹമാണ് മുക്കുവർ പരമ്പരാഗതമായി കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തി ഉപജീവനം നടത്തുന്ന വിഭാഗമാണ് ഇവർ.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മുക്കുവർ&oldid=3068532" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്