ഈ പ്രമാണം $1 സംരംഭത്തിൽ നിന്നുമുള്ളതാണ്, മറ്റു പദ്ധതികൾ ഇതുപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാകാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ദയവായി [$2 പ്രമാണത്തിന്റെ വിവരണ താൾ] കാണുക.

"https://ml.wikipedia.org/wiki/മീഡിയവിക്കി:Sharedupload-desc-there" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്