താങ്കളുടെ ഉപയോക്തൃനാമത്തേയോ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐ.പി. വിലാസത്തേയോ ഈ വിക്കി തിരുത്തുന്നതിൽ നിന്നു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു

$1 ആണ് ഈ തടയൽ നടത്തിയത്. $2 എന്നതാണു് അതിനു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാരണം.

  • തടയലിന്റെ തുടക്കം: $8
  • തടയലിന്റെ കാലാവധി: $6
  • തടയപ്പെട്ട ഉപയോക്താവ്: $7

ഈ തടയലിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ താങ്കൾക്ക് $1 എന്ന ഉപയോക്താവിനേയോ മറ്റ് കാര്യനിർവാഹകരെയോ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. താങ്കളുടെ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ താങ്കൾ സാധുവായ ഇമെയിൽ വിലാസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതു അയക്കുന്നതിൽ നിന്നു താങ്കൾ തടയപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ, "ഈ ഉപയോക്താവിനു ഇമെയിൽ അയക്കുക" എന്ന സം‌വിധാനം ഉപയോഗിച്ച് താങ്കൾക്ക് മറ്റുപയോക്താക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടാം. താങ്കളുടെ നിലവിലുള്ള ഐ.പി. വിലാസം $3 ഉം, താങ്കളുടെ തടയൽ ഐ.ഡി. #$5 ഉം ആണ്. ഇവ രണ്ടും താങ്കൾ കാര്യനിർവാഹകനെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ചേർക്കുക.

"https://ml.wikipedia.org/wiki/മീഡിയവിക്കി:Blockedtext" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്