എഴുത്ത് രീതി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു:

ലിസ്റ്റിലെ ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ മാത്രമേ കണക്കാക്കുകയുള്ളു (* എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വരികൾ). മോശം പ്രമാണത്തിലേയ്ക്കുള്ള കണ്ണിയാവണം വരിയിലെ ആദ്യ കണ്ണി. അതേ വരിയിലുള്ള മറ്റ് കണ്ണികൾ അപവാദങ്ങളായിരിക്കും, അതായത്. പ്രമാണത്തിലേയ്ക്കുള്ള താളുകൾ ഒരു വരിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം.

"https://ml.wikipedia.org/wiki/മീഡിയവിക്കി:Bad_image_list" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്