മാർക്സിസ്റ്റ് സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം: ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും

പി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം: ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും. 1988-ൽ നിരൂപണ-പഠനസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ഈ കൃതി നേടിയിട്ടുണ്ട്. [1][2]

മാർക്സിസ്റ്റ് സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം: ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും
പുറംചട്ട
കർത്താവ്പി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം

അവലംബംതിരുത്തുക