മാവ് (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ


  • മാവ് - മാവ് എന്ന ഫലവൃക്ഷം
  • കശുമാവ് -പറങ്കിമൂച്ചി എന്ന ഫലവൃക്ഷം
  • മാവ് - പൊടിച്ച ധാന്യം
  • മാവ് - വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ധാന്യം - ദോശമാവ്, ഇഡ്ഡലി മാവ് , തുടങ്ങിയവ.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മാവ്_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=1665777" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്