അക്ഷരങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാനെടുക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ ഏകകത്തിനെ ഛന്ദഃശാസ്ത്രത്തിൽ മാത്ര എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു ഹ്രസ്വാക്ഷരം ഉച്ചരിക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന സാധാരണ സമയമാണ് ഒരു മാത്ര.

മാത്രയെന്നാൽ ശ്വാസധാരയളക്കുമളവാണിഹ മാത്രയൊന്നു ലഘുക്കൾക്കു രണ്ടുമാത്ര ഗുരുക്കളിൽ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മാത്ര_(ഛന്ദഃശാസ്ത്രം)&oldid=3704059" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്