അക്ഷരങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാനെടുക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ ഏകകത്തിനെ ഛന്ദഃശാസ്ത്രത്തിൽ മാത്ര എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു ഹ്രസ്വാക്ഷരം ഉച്ചരിക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന സാധാരണ സമയമാണ് ഒരു മാത്ര.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മാത്ര_(ഛന്ദഃശാസ്ത്രം)&oldid=739984" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്