മലഹരി

കർണാടകസംഗീതത്തിലെ ജന്യരാഗം

കർണ്ണാടക സംഗീതത്തിലെ പതിനഞ്ചാമത് മേളകർത്താരാഗമായ മായാമാളവഗൗളയുടെ ജന്യരാഗമാണ് മലഹരി.

സ്വരങ്ങൾതിരുത്തുക

സ - ഷഡ്ജം

രി - ശുദ്ധ ഋഷഭം

ഗ - അന്തര ഗാന്ധാരം

മ - ശുദ്ധ മധ്യമം

പ - പഞ്ചമം

ധ - ശുദ്ധ ധൈവതം,

ആരോഹണംതിരുത്തുക

സ രി മ പ ധ സ

അവരോഹണംതിരുത്തുക

സ ധ പ മ ഗ രി സ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മലഹരി&oldid=2929848" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്