മലയാളലിപിയുടെ വളർച്ചയിൽ ഇന്നു കാണുന്ന ആധുനിക ലിപിയുടെ തൊട്ടു മുന്നിലുള്ള രൂപങ്ങളിലൊന്നാണ്‌‍ മലയാണ്മ.[അവലംബം ആവശ്യമാണ്] ഒരുപാടു പുറകിലേക്കു നോക്കിയാൽ, മലയാളലിപിയുടെ ചരിത്രം ഒട്ടുമിക്ക ഭാരതീയ ലിപികളുടേതു പോലെ പ്രാചീന ബ്രാഹ്മി ലിപിയിൽ നിന്നും തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടി വരും.

മലയാണ്മ ലിപി ഉദാഹരണം

ബ്രാഹ്മി ലിപി - വട്ടെഴുത്ത് ലിപി - കോലെഴുത്ത് ലിപി - മലയാണ്മ - ഗ്രന്ഥലിപി എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു മലയാളലിപിയുടെ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങൾ.[അവലംബം ആവശ്യമാണ്]


"മലയാണ്മ” എന്നറിയപ്പെടുന്നതിന്റെ പൂർണമായ പേര് ‘തെക്കൻ മലയാണ്മ’ എന്നാണ്‌‍. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കോലെഴുത്ത് ലിപിയെ വടക്കൻ ദിക്കുകളിൽ മലയായ്മ അഥവാ മലയാണ്മ എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു.


“മലയാണ്മ എഴുതിക്കാണുന്ന അക്ഷരം രണ്ടു വിധം. ഒന്നു പുരാണമായി നടപ്പുള്ള വട്ടെഴുത്ത്. (കോലെഴുത്തെന്നും ചൊല്ലുന്നു) അതിപ്പോഴും ചോനർക്കു പ്രമാണം. (ജോനകർ - മാപ്പിളമാർ) രണ്ടാമതു സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മുമ്പേ നടപ്പായ ആര്യ എഴുത്ത്. അതിപ്പോൾ സർവ്വ സമ്മതം എന്നു പറയാം.” - ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ മലയാളഭാഷാ വ്യാകരണം (പുറം 2)

  • കേരളത്തിലെ പ്രാചീനലിപികൾ - ഡോ. എൻ. സാം
  • പ്രാചീനഭാരതീയ ലിപിശാസ്ത്രവും മലയാളലിപിയുടെ വികാസവും - ഡോ. എസ്.ജെ. മംഗലം


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മലയാണ്മ&oldid=2383026" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്